Regulamin

 1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się:
 • poprzez portale pośredniczące w najmie
 • poprzez email

Klient otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailowo w ciągu 24 h od założenia rezerwacji, przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacja nie jest gwarantowana. Rezerwacja jest ważna przez 3 dni, w tym czasie należy dokonać zapłaty zadatku lub pełnej opłaty (w zależności od ustaleń i oferty).

 1. Resztę pieniędzy za pobyt oraz za ewentualne inne zamówione usługi należy zapłacić przelewem na wskazane konto bankowe najpóźniej dzień przed przyjazdem.
 2. Na życzenie Najemcy zostanie wystawiona faktura (maksymalnie w ciągu 7 dni od daty wpłaty).
 3. Cena brutto zawiera 8% podatek VAT.
 4. Apartamenty wyposażone są w cyfrowe zamki umożliwiające wejście za pomocą kodu. W trakcie pobytu należy korzystać z kluczy, pamiętając o zamykaniu apartamentu również w czasie snu.
 5. Najemca na prośbę pracownika obsługującego apartament zobowiązana jest do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa (dowód osobisty, paszport) oraz umożliwienia skopiowania/przepisania danych teleadresowych i kontaktowych.
 6. Okres rozliczeniowy wynajmu apartamentu wynosi dobę; doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia poprzedzającego koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględnia je w miarę posiadanych możliwości. W przypadku przedłużenia pobytu o więcej niż 4 godziny może zostać pobrana opłata równa połowie stawki dobowej (liczonej jako średnia cena za dzień pobytu), przedłużenie pobytu o więcej niż 6 godziny podlega opłacie równiej cenie jednego dnia.
 8. Natychmiast po przyjeździe Najemca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia apartamentu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu. W przypadku najemców nie posiadających adresu zameldowania w Polsce może być dodatkowo pobrana kaucja wysokości 100 EURO. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych szkód poczynionych przez najemcę.
 10. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela apartamentu o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie.
 11. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji.
 12. Osoby odwiedzające mogą przebywać w apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00
 13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00. Ciszę nocną należy zachować również w częściach wspólnych oraz, w przypadku apartamentów z balkonem, również na balkonie. Przypadku naruszenia ciszy nocnej i zgłoszenia głośnego zachowania na policję Wynajmujący ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia apartamentu, bez prawa zwrotu Najemcy poniesionych kosztów.
 14. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich jest zabronione.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu (z wyjątkiem ładowarek).
 16. Zabrania się użytkowania w Apartamencie materiałów pirotechnicznych oraz otwartego ognia (np. świeczek).
 17. Klimatyzatory w apartamencie można używać jednocześnie jedynie przy włączonej tej samej funkcji: ogrzewania lub chłodzenia. Zabrania się użytkowania klimatyzatorów włączonych jednocześnie na dwie przeciwne funkcje (jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie). Może to skutkować awarią klimatyzacji i koniecznością jej naprawy. W takim przypadku Klient zostanie obciążony w całości kosztami naprawy systemu klimatyzacji w apartamencie.
 18. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, również w częściach wspólnych.
 19. W przypadku apartamentów z balkonem palenie jest dozwolone jedynie na balkonie (z zastrzeżeniem pkt. 14). W związku z zamontowaniem na balkonie siatki przeciw gołębiom, która jest łatwopalna, należy zachować ostrożność. Zabrania się wyrzucania niedopałków papierosów oraz śmieci przez balkon.
 20. Bez zgody Wynajmującego zabrania się przebywania zwierząt w apartamencie.
 21. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 22. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystane świadczenia.
 23. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię właściciela.
 24. Naruszenie regulaminu skutkuje nałożeniem opłaty wysokości minimum 500 zł za każde naruszenie zakazu. Opłata nie ogranicza Wynajmującemu dochodzenia odszkodowania.
 25. Rezerwacje złożone poprzez e-mail można odwołać nie później niż 7 przed datą rozpoczęcia rezerwacji. Odwołanie rezerwacji po tym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za pierwszą dobę. Odwołanie rezerwacji przyjmowane jest wyłącznie w formie pisemnej.
 26. Zaliczki i zadatki oraz wszelkie wpłaty pobrane na poczet rezerwacji pokoi nie podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem pkt. 23)
 27. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres kasia@bedrouse.com

Termin rozpatrywania reklamacji do 14 dni roboczych.

 1. Dane Wynajmującego: Bedrouse Sp. z o.o., ul. Pychowicka 18/13, 30-364 Kraków