Klauzula Informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bedrouse Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pychowickiej 18/13 (zwany dalej Administratorem), z którą można się skontaktować przez adres email kontakt@bedrouse.com

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przez Administratora usług noclegowych na rzecz Gości, podejmowanie przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy z klientem, w tym dokonywania rezerwacji, wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

b) rozpatrywanie reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

c) przetwarzanie, za zgodą osoby, której danych to dotyczy, przez Administratora dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) przetwarzania, za zgodą osoby, której danych to dotyczy, przez Administratora dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w apartamentach, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa w apartamentach – art.6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt 2.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do Administratora z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.

c) obsłudze Apartamentu, w celu realizacji przez Administratora usług noclegowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) do czasu przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym oraz do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji prawnopodatkowej;

b) rozpatrywanie reklamacji - do czasu upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, a w każdym przypadku – po upływie 7 dni od dnia opuszczenia apartamentu przez Gościa;

c) do czasu cofnięcia zgody na archiwizowanie danych dot. dotychczasowych rezerwacji.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) na podstawie art. 17 RODO – prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;

d) na podstawie art. 18 RODO – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.